4/2008 Legea, ekainaren 19koa terrorismoaren biktimei aitorpena eta erreparazioa egitekoa. E.H.A.A., 2008ko uztailak 1ko 124 zk. Ley 4/2008, de 19 de junio de reconocimiento y reparación a las víctimas del terrorismo. B.O.P.V, n.º 124 de 1 de julio de 2008Simple Share Buttons